ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN CELPA S.A.
48-316 Łambinowice, ul. Fabryczna 3
Tel.: +48 77 43 43 651, Fax: +48 77 43 11 476
  PolskiEnglishDeutsch
PolskiEnglishDeutsch

Informacje


INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI


Firma spółki:
Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA Spółka Akcyjna

Siedziba i adres spółki:
ul. Fabryczna 3, 48-316 Łambinowice

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS:
0000061156

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
753-000-03-71

Wysokość kapitału zakładowego:
5.000.000,00 złotych

Wysokość kapitału wpłaconego:
5.000.000,00 złotych

REJESTR AKCJONARIUSZY
Rejestr akcjonariuszy spółki prowadzony jest przez: /spółka jest w trakcie procesu selekcji takiego podmiotu. Decyzja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zostanie poddana do akceptacji walnego zgromadzenia spółki/.

OGŁOSZENIA
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) do dnia 28 lutego 2021 r. akcjonariusze powinni złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Po 01 marca 2021 r. (dzień w którym zapisy w rejestrze akcjonariuszy uzyskają moc prawną) dokumenty akcji zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie udowodnienia posiadania praw udziałowych w spółce. Taki charakter dokumenty akcji zachowają przez 5 kolejnych lat tj. do dnia 01 marca 2026 r.
Później akcjonariusz zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych. Mogą wówczas nastąpić np. procesy obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji spółki i utraty praw udziałowych przez akcjonariusza.

Spółka jest zobowiązana zwrócić się do akcjonariuszy z wezwaniem o złożeniu dokumentów akcji.
  • Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce: /data zostanie ustalona przez Spółkę/.
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce: /data zostanie ustalona przez Spółkę/.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w spółce.