ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN CELPA S.A.
48-316 Łambinowice, ul. Fabryczna 3
Tel.: +48 77 43 43 651, Fax: +48 77 43 11 476
  PolskiEnglishDeutsch
PolskiEnglishDeutsch

Rejestr akcjonariuszy


Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Łambinowickiej Fabryki Maszyn CELPA S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerskiego Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Łambinowickiej Fabryki Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach


w sprawie: Rejestru Akcjonariuszy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Łambinowickiej Fabryki Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto bez zgłoszonych sprzeciwów, z 457.740 akcji oddano 457.740 ważnych głosów, stanowiących 91,55% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały oddano 457.740 głosów, przy 0 głosów „wstrzymujących się” i 0 głosów „przeciw”.


Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin świadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.